Nadpis
HLAVNÍ MENU
Rozcestník
Zprávy
Historie

Nastavit jako domácí Domácí stránka
P?idat k oblíbeným K oblíbeným
WEBKAMERA
GALERIE
NÁVŠTĚVNOST
22.11.2004 - OPATřENí SBD K ODSTRAňOVáNí ZáVAD PO

V Šumperku dne: 11.10.2004

Opatření představenstva SBD k problematice odstraňování závad na úseku požární ochrany

Vážený(á) pane(í),

v průběhu letošního roku provedly kontrolní orgány Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní pracoviště Sever v Šumperku, několik namátkových požárních kontrol, zaměřených na požární bezpečnost společných prostor bytových domů Stavebního bytového družstva Šumperk. Bylo kontrolováno dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, zejména vytváření podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, to znamená například:

  • udržování volného přístupu k hlavním uzávěrům energií (voda, plyn elektřina)
  • udržování volných únikových cest a volný přístup k únikovým východům
  • označení hlavních vypínačů el. proudu a hlavních uzávěrů vody a plynu a volný přístup k tomuto zařízení,
  • umístění hasicích přístrojů a stav prostředků hasební techniky – vše v návaznosti na zákon o požární ochraně a vyhlášku o požární prevenci.

    Standardní postup kontrolních orgánů HZS v těchto případech obsahuje opatření se lhůtou k odstranění zjištěného nedostatku.

Zjištěné nedostatky lze rozdělit do dvou základních okruhů.

  1. Závady vzniklé z nedodržování povinností organizace ? tyto byly zjištěny v minimálním rozsahu a jejich odstranění provedli, resp. zajistili odborní pracovníci družstva.
  2. Závady vzniklé v důsledku ?provozu? domu se zaviněním (vědomým, či nevědomým) přímo nájemníky, nebo rozhodnutím samosprávy. Zde se jedná především o udržování volných únikových cest a přístupů k hlavním uzávěrům energií (chodby zarovnané květináči, botníky a různým nábytkem a spotřebiči vyřazenými z domácností, odstavování jízdních kol a kočárků v místech, ve kterých brání bezpečnému průchodu, uzamknuté dveře na přístupu k hlavním uzávěrům energií aniž by byly uvedeny osoby, u kterých jsou k dispozici klíče, a pod.).

Závady , uvedené pod bodem 2., se stávají vážným problémem s ohledem na skutečnost, že jejich odstranění není v možnostech (někdy i pravomoci) odborných pracovníků SBD a jejich vznik je závislý přímo na jednání nájemníka, návštěvy atd. (například odložení kola, kočárku v únikové cestě od bytu, odložení nepotřebné věci před hydrant, rozvodnou skříň, rozbití nouzového osvětlení, zcizení hasicího přístroje, poškození hydrantu?).
Povinností družstva je v souladu s ust. § 12 vyhl.č. 246/2001 Sb. provádět 1× ročně pravidelnou preventivní prohlídku bytového domu. O zjištěných závadách je příslušný předseda samosprávy (nebo zástupce domu) písemně informován. Přesto dochází ke stavu, že přes písemné upozornění předsedy samosprávy (zástupce domu) na povinnost odstranit závadu, tato odstraněna není. V případě nesplnění nápravných opatření, vyplývajících z prověrky státního kontrolního orgánu, může dojít ke správnímu řízení a udělení finančního postihu.
Představenstvo družstva na svém zasedání dne 11.10.2004 pro­jednalo problematiku povinnosti odstraňování závad zjištěných v bytových domech SBD Šumperk kontrolními orgány HZS s tímto opatřením:

V případě finančního postihu Stavebního bytového družstva Šumperk příslušným kontrolním orgánem HZS za nesplnění povinnosti odstranění zjištěné závady, družstvo uplatní příslušný podíl tohoto finančního postihu z DZODI konkrétního domu za předpokladu, že předseda samosprávy (pověřený zástupce domu) byl prokazatelně seznámen s povinností zajistit odstranění příslušné závady. Tato povinnost vyplývá ze Stanov Stavebního bytového družstva Šumperk, zejména čl. 93 a v jeho návaznosti na čl. 89, odst. 1), 2). Toto opatření se týká odstranění těch závad, jež jsou zaviněny jednáním, nebo chováním nájemníků bytů příslušného domu, nebo nesprávným rozhodnutím samosprávy.

Ing. Jaromír Sojka, předseda představenstva SBD Šumperk

Ing. Miroslav Příhoda, místopředseda představenstva SBD Šumperk

VYTížENí
0%
In:0.00 kbit/s
Out:0.00 kbit/s
Max:64 000 kbit/s
Online:0
Dělení rychlosti:
Neaktivní
VZKAZOVNÍK
25.9. 1:34
Mravenec

Přijde mravenec do švadlenky a říká: Prosím dva centimetry nitě. Prodavačka: A jaké barvy tu nit chcete? Mravenec: To je jedno. Prodavačka: A mám vám ji zabalit? Mravenec: Ne, to je dobrý, já se oběsím tady...

24.11. 19:52
Kašpar

Děkuji týmu Fuchsových za všechny Homenetáky za náš nový server DELL a výrazné zrychlení domovní internetové sítě!!! Vážíme si vaší práce! :)

28.2. 23:58
Muf

Leží mravenec na tanku, pomalu se probouzí po opici, kouká a praví:
Teda vždycky, když se takhle ožeru, dotáhnu domů nějakou blbost.

28.2. 23:36
Zephy

Ufff, odpověděl jsem na všechny otázky v anketě. Dostanu bonbón? *razz*

21.8. 20:35
Kašpar

Tak moc děkujeme za vylepšení!